top of page

Intern reglement (huishoudelijk reglement)

Algemeen

 • Elk lid (en ouder/voogd in geval van minderjarigen) van Judoschool Ippon Buggenhout vzw wordt geacht dit regelement te lezen en is bereid om dit na te leven.

 • Dit reglement ligt ter inzage in de dojo en wordt ter beschikking gesteld op de website van Judoschool Ippon Buggenhout vzw. Een elektronisch exemplaar kan worden opgevraagd via secretaris@ipponbuggenhout.be.

 • Bij de vernieuwing van het lidmaatschap of nieuw lidmaatschap wordt het intern reglement kenbaar gemaakt. Door lid te worden van Judoschool Ippon Buggenhout vzw wordt het intern regelement aanvaard.

 • Opmerkingen en/of problemen worden enkel aan het bestuur overgemaakt en kunnen enkel door het bestuur behandeld worden. Beslissingen van het bestuur zijn onherroepelijk.

 • De trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo verbieden aan elke aanwezige judoka of toeschouwer die zich niet gedraagt naar dit reglement.

 • Voor alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement kunnen de aanwezige trainer(s) en/of bestuursleden de nodige richtlijnen geven.

 • Indien een lid (en ouder/voogd in geval van minderjarigen) niet akkoord gaat met de publicatie van foto’s, genomen tijdens trainingen of andere activiteiten, van het lid, melden ze dit via secretaris@ipponbuggenhout.be. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Judoschool Ippon Buggenhout vzw.

Proeflessen
 • Nieuwe leden (die nog nooit judo beoefend hebben) kunnen genieten van een initiatieverzekering voor de duurtijd van 4 lessen of 8 lessen:

  • Nieuwe leden in groep 1, 2 en 3 kunnen genieten van een promotieverzekering voor de duurtijd van 8 lessen binnen de periode van 1 september tot en met 30 september. De 8 lessen dienen te vallen binnen een periode van 4 opeenvolgende weken te starten vanaf de eerste ingevulde datum.

  • Buiten deze periode kunnen nieuwe leden in groep 1, 2 en 3 genieten van een initiatieverzekering voor de duurtijd van 4 lessen. De 4 lessen dienen te vallen binnen een periode van 4 opeenvolgende weken te starten vanaf de eerste ingevulde datum.

  • Kleuters kunnen genieten van 1 proefles.

  • Recreanten kunnen genieten vaan een initiatieverzekering voor de duurtijd van 4 lessen. De 4 lessen dienen te vallen binnen een periode van 4 opeenvolgende weken te starten vanaf de eerste ingevulde datum.

 • Tijdens de proeflessen wordt door de club een judopak en gordel ter beschikking gesteld. Hiervoor moet een waarborg worden betaald. Na afloop van de proeflessen dient de judoka een eigen judopak aan te kopen. Het geleende judopak dient uiterlijk 1 maand na afloop van de proeflessen te worden terugbezorgd. Bij te laat of niet-inleveren van het gehuurde judopak, zal de waarborg worden ingehouden.
   

Lidmaatschap & vergunningen
 • Het lidgeld, vastgesteld door het bestuur, bedraagt € 100 voor het 1e familielid en € 80 vanaf het 2e familielid. Kleuterjudo bedraagt € 10 en recreanten betalen € 50 per seizoen.

 • Kleuterjudoka’s en recreanten vallen buiten de regeling van meerdere familieleden.

 • Het lidgeld omvat het lesgeld bij Judoschool Ippon Buggenhout vzw.

 • Het lesgeld dient betaald te worden vóór de start van de nieuwe trainingen en is geldig tot aan de start van het nieuwe seizoen. De secretaris deelt betalingsvoorwaarden mee.

 • Bovenstaande bedragen dekken een periode van 12 opeenvolgende maanden, startend op 1 september.

 • Nieuwe leden die starten na 1 september betalen lidgeld in functie van het resterend aantal maanden van het seizoen.

 • Bijkomend dient de judoka verplicht een vergunning te hebben om judo te beoefenen. Deze vergunning verkrijg je door je aan te sluiten bij de Judo Vlaanderen. De vergunning vraag je aan via de club door een vast bedrag, vastgesteld door Judo Vlaanderen, te betalen aan Judoschool Ippon Buggenhout vzw.​

 • De judoka (en/of ouder/voogd) ontvangt een e-mail met informatie wanneer zijn/haar vergunning vervalt. De judoka (en/of ouder/voogd) wordt geacht de instructies in de e-mail op te volgen. Niet-tijdig betalen kan leiden tot het niet tijdig verlengen van de vergunning. Dit heeft gevolgen voor deelname aan wedstrijden en het behalen van een hogere gordel.

 • Zonder vergunning mag je de tatami niet betreden.

 • De judoka is verzekerd wanneer hij op de tatami staat, wanneer hij deelneemt aan een door de club georganiseerde buitentraining en wanneer hij deelneemt aan een wedstrijd.

 • De betaalde bijdragen kunnen niet worden teruggevorderd.

 • Het bestuur behoudt het recht elke aansluiting of verlenging te weigeren.

 • Voor de judoka’s, jonger dan 18 jaar, is het akkoord van de ouder/voogd vereist voor deelname aan wedstrijden.  

Kledij en hygiëne
 • De handen en de voeten van de judoka worden bij voorkeur gewassen voor de training.

 • De nagels van vingers en tenen zijn kort geknipt zodat je je partner niet verwondt.

 • De haren moeten proper zijn. Lange haren dienen samengebonden te zijn (geen metaal of scherpe kantjes!).

 • Het judopak moet steeds in zuivere toestand zijn.

 • De vrouwelijke judoka’s dragen onder hun judopak een t-shirt. Bij wedstrijden dient dit een witte t-shirt te zijn (geen topjes).

 • De broekspijpen en de mouwen mogen niet te lang en niet te kort zijn omwille van veiligheidsredenen. Vraag advies aan de trainers.

 • Men draagt geen juwelen, polsbandjes, piercings of scherpe voorwerpen.

 • Op de tatami wordt niet gegeten of gedronken.

 • Roken is verboden in alle lokalen en op de parking van de sporthal.

 • Verwondingen dienen onmiddellijk aan de trainer gemeld en verzorgd te worden om besmettingen en bevuiling van andere judoka’s en de mat te vermijden

 • Hou de kleedkamers, douches en toiletten steeds proper

De lessen & trainingen
 • De trainingen starten stipt op het afgesproken moment. De uren van de trainingen kan je terugvinden op onze website www.ipponbuggenhout.be/trainingsuren.

 • De judoka moet bij het begin van de training volledig omgekleed zijn en klaar zijn om de training aan te vatten.

 • De judoka voorziet makkelijk schoeisel welk hij/zij kan aandoen bij het verlaten van de tatami. Het is niet toegestaan om met blote voeten rond te lopen in de sporthal en in de gevechtszaal, met uitzondering van de tatami.

 • Het is verboden om met schoenen de tatami te betreden.

 • Bij voorkeur komt de judoka in de sporthal toe in gewone kledij. Er kan gebruik gemaakt worden van de kleedkamers van de sporthal.

Gedragsregels
 • Groet steeds correct zoals voorgeschreven:

  • Bij het betreden en het verlaten van de tatami wordt gegroet.

  • De geknielde groet gebruikt men om de trainer te groeten aan het begin en het einde van de les. Lagere gordels wachten met opstaan tot de hogere gordels zijn rechtgestaan.

  • Aan het begin en einde van een oefening groet men zijn/haar partner.

  • Indien men de mat wil verlaten voor het einde van de les dient men altijd toestemming aan de trainer vragen.

 • Wanneer men niet oefent (bijv. om naar de uitleg van de trainer te luisteren), doet men dit op volgende manier: zittend (geknield of in kleermakerszit) of rechtstaand zonder ergens tegenaan te leunen.

 • Er dient te worden gestreefd naar de grootst mogelijke stilte, zowel door de judoka’s als door de toeschouwers.

 • Judo vereist respect voor de trainer en uit zich in de wijze waarop de trainer wordt aangesproken. Judoka’s gedragen zich ook respectvol ten opzichte van hulptrainers, bestuursleden, andere judoka’s en toeschouwers.

 • Raadgevingen en berispingen van de trainer dulden geen aanmerkingen en op geen enkele wijze wordt onbeschoft gedrag getolereerd.

 • Het past geen judoka iemand uit te dagen zowel binnen als buiten clubverband.

 • Bij andere evenementen ten voordele van de club rekenen/hopen wij op de medewerking van onze judoka’s.  

 
Competitie

De club betaalt Inschrijvingsgeld tot 25 euro per judoka per competitie. De voorwaarde is dat de trainer/coach achter de beslissing staat dat de judoka meedoet aan de desbetreffende competitie. Indien de trainer/coach niet achter de beslissing staat, dient de judoka het inschrijvingsgeld zelf te betalen.

 

Indien een judoka zich laat inschrijven maar niet aanwezig is op de competitie (niet wegens ziekte of andere overmacht), zal de judoka het inschrijvingsgeld voor deze competitie moeten terugbetalen.

 

Wie deelneemt aan een competitie is verplicht om een geldige vergunningskaart voor te leggen, al dan niet digitaal. Bij verlies van deze kaart kan een duplicaat worden aangevraagd. Dit duplicaat kost 10 euro en zal per factuur worden doorgerekend aan het lid.

Sportief reglement
 • Neem de volgende regels steeds in acht:

  • Wees fair tijdens de wedstrijden.

  • Waardeer je tegenstander.

  • Aanvaard wat de scheidsrechter beslist.

  • Mopper niet op je ploegmaten.

  • Kom verzorgd voor het publiek.

  • Respecteer andermans gerief.

  • Wees een vriend voor je ploegmaten.

  • Vermijd elk grof woord.

  • Train regelmatig. 

Sancties
 • Door de trainers en het bestuur van Judoclub Ippon Buggenhout vzw kunnen volgende maatregelen worden overwogen en toegepast:

  • De mondelinge berisping:
   Een mondelinge terechtwijzing door de trainer gekoppeld aan een extra oefening, of de onttrekking van de judoka aan bepaalde oefeningen tijdens de training.

  • De schriftelijke berisping:
   Een schriftelijk gemotiveerde verwittiging indien herhaaldelijk inbreuken op de gedragsregels worden vastgesteld. Deze berisping wordt uitgesproken door het voltallige bestuur en de trainer.

  • De schorsing:
   De judoka wordt voor één of meerdere trainingen geschorst. Tijdens de schorsing mag de judoka ook niet deelnemen aan proeven of wedstrijden. De schorsing zal worden uitgesproken na overleg met het bestuur. Trainer en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

  • De uitsluiting:
   Voor de resterende geldigheidsduur van de vergunning wordt het de judoka verboden aanwezig te zijn op trainingen of deel te nemen aan proeven of wedstrijden. De gesanctioneerde leden kunnen geen aanspraak maken op het door hun betaalde lidgeld,
   noch geheel of gedeeltelijk. De uitsluiting kan worden uitgesproken na overleg tussen de trainer en het voltallige bestuur. Trainer en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Bestuursleden en trainers
Judoclub Ippon Buggenhout is een VZW. Een actueel overzicht vind je op www.ipponbuggenhout.be.

Het intern reglement kan worden opgeschort bij overmacht (zoals pandemie, …).

Intern reglement van Judoschool Ippon Buggenhout vzw opgemaakt en goedgekeurd door het clubbestuur te Buggenhout op 29/05/2021. Laatste wijziging 23/05/2024. Dit reglement gaat in vanaf 1 september 2024.

bottom of page